Перейти до публікації

Закрито [EN/UA] Forum Rules


Рекомендовані повідомлення

Українська версія

en.png [EN] FORUM RULES
image.png

 

Forbidden for all users:
1. Create forum accounts:
     1.1 With nicknames containing web-links, offensive or obscene language, associated with racism.
     1.2 Duplicating existing forum users.
     1.3 To continue the dialogue at a forum after a ban on other/main account (We punish people, not accounts, so the use of the forum can be continued only after the expiration of the punishment imposed. All duplicate accounts will be banned permanently).
     1.4 Contained in the avatars, signatures, photographs images of pornography, scenes of violence.

2. Create topics:
     2.1 Already discussed on the forum. Use search to find answers to your questions.
     2.2 In an inappropriate forum boards. Off-topic will be moved to an appropriate forum.
     2.3 In several forums simultaneously, or several identical topics in one forum.
     2.4 With poorly informative names, such as "Help!" or "Question". Topic name should reflect the general content of a topic.
     2.5 Contained in the title coarse expressions, insult other forum users, slander the administration of the project or the violation of any other of these rules.
     2.6 Contained calls to leave the server or messages, informing other people of you leaving the server.

3. Post messages containing:
     3.1 Disrespectful speech or defamation addressed to the server administration or the project itself.
     3.2 Appeals to racism, incitement of ethnic hatred.
     3.3 False information.
     3.4 Commercial advertising, advertising of other projects, any tw/fb/discord groups and pages, referral links.
     3.5 Offensive statements about other users, all kinds of provocation.
     3.6 Maximum quotes on posts of other forum members - 5.
     3.7 Excessive use of capital letters (Caps Lock), letter's size and colour.
     3.8 Contained in the pictures, videos etc photographs images of pornography, scenes of violence.


4. Discussion in any way:
     4.1 Actions of the forum administration/moderators. Use private messages to contact the administration.

5. Uploading logs of communication with the administration without permission.

 

Forum community should:

1. In case of forum rules violation by other users, inform the administration using the «Report post» form.

 

You are automatically agreeing with the Rules during the registration on the Forum

sep.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

English Verison

ua.png [UA] ПРАВИЛА ФОРУМА
image.png

 

Заборонено для всіх користувачів:
1. Створювати облікові записи на форумі:
     1.1 З псевдонімами, що містять веб-посилання, образливі чи нецензурні слова, пов’язані з расизмом.
     1.2 Дублювання наявних користувачів форуму.
     1.3 Продовжувати діалоги на форумі після блокування іншого/основного облікового запису (ми караємо людей, а не акаунти, тому використання форуму можна продовжити лише після закінчення терміну накладеного покарання. Усі повторювані акаунти будуть заблоковані назавжди).
     1.4 Містити в аватарах, підписах, зображення порнографії, сцени насильства.

2. Створювати теми:
     2.1 Які вже обговорені на форумі. Використовуйте пошук, щоб знайти відповіді на свої запитання.
     2.2 У невідповідних форумах. Не по темі буде переміщено на відповідний форум.
     2.3 На кількох форумах одночасно або на кількох ідентичних темах в одному форумі.
     2.4 З малоінформативними назвами, наприклад "Допоможіть!" або «Запитання». Назва теми має відображати загальний зміст теми.
     2.5 Містити в назві грубі вирази, образи інших користувачів форуму, наклеп на адміністрацію проекту або порушення будь-якого іншого з цих правил.
     2.6 Заклики залишити сервер або повідомлення, що інформують інших людей про те, що ви залишаєте сервер.

3. Опубліковувати повідомлення, які містять:
     3.1 Нешанобливий виступ або наклеп на адресу адміністрації сервера або самого проекту.
     3.2 Заклики до расизму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
     3.3 Неправдива інформація.
     3.4 Комерційна реклама, реклама інших проектів, будь-які tw/fb/discord групи та сторінки, реферальні посилання.
     3.5 Образливі заяви про інших користувачів, всілякі провокації.
     3.6 Максимальна кількість цитат на дописи інших учасників форуму - 5.
     3.7 Надмірне використання великих літер (Caps Lock), розміру та кольору літер.
     3.8 В фотографіях, відео тощо фотографіях зображення порнографії, сцени насильства.


4. Обговорення будь-яким способом:
     4.1 Дії адміністрації/модераторів форуму. Використовуйте приватні повідомлення для зв’язку з адміністрацією.

5. Завантаження журналів спілкування з адміністрацією без дозволу.

 

Спільнота форуму повинна:

1. У разі порушення правил форуму іншими користувачами повідомте адміністрацію за допомогою форми «Повідомлення».

 

Ви автоматично погоджуєтесь з Правилами під час реєстрації на Форумі

 

sep.png

 • Like 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 • 7 місяців потому...

опис.png

 

 • АДМІНІСТРАТОР - адміністрація проекту;
 • МОДЕРАТОР - модератор форуму;
 • ЧАТ МОДЕРАТОР - ігровий модератор чату;
 • КЛАН ЛІДЕР - клан лідер (видається клан лідерам, які залишили заявку заявку в цій темі);
 • АКТИВНИЙ - автоматично видається активним учасникам форуму при досягнені 50+ публікацій та 20+ репутації.

 

 • b66.svg.0249d8d9137765580bd80d287cfa5152  Медаль "Майстер гайдів" - видається за публікації у розділі "Гайди" (деталі за посиланням);
 • betatester.png.9ffe44ab90bf775b9f4f504d8  Медаль "Бета-тестер" - видається гравцям, які приймали участь в тестуванні сервера.
 • Love 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гість
Ця тема закрита для подальших повідомлень.
 Поділитись

×
×
 • Створити...